سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته حقوقی سازمان مطالعه و تدوین 
محقق 
1371/01/01 
1373/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه شهید بهشتى 
مدیرت گروه 
1381/07/01 
1383/03/31 
اجرائی 
همکاری 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
محقق 
1361/01/01 
1375/03/31 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامى 
راهنما و مشاور 
1375/01/01 
1385/03/31 
راهنمائی و مشاوره  
همکاری 
حوزه علمیه / بخش مدارج علمى 
راهنما و مشاور  
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مرکز جهانی اهلبیت 
راهنما و مشاور  
 
 
راهنمائی و مشاوره در امور پایان نام 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان مطالعه و تدوین (سمت)  
عضو کمیته حقوق  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله آئینه معرفت  
عضو هیأت تحریریه و سردبیر  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه شهید بهشتی 
عضو هیئت علمی 
 
 
اجرایی 
تدریس 
طرح ولايت  
مدرس 
1375/07/01 
1381/03/31 
 
تدریس 
دانشكده الهيات  
مدرس 
 
 
 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامى 
مدرس 
1375/07/01 
1385/03/31 
 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1360/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتی 
مدرس 
1362/07/02 
1385/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
انقلاب و تاریخ اسلام 
تدریس 
مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی 
مدرس 
1351/07/01 
1354/07/01 
نحو و ادبیات فارسی 
همکاری 
دقتر همکاری حوزه و دانشگاه 
محقق 
1361/01/01 
1375/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیرت گروه 
1366/07/01 
1375/03/31 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه شهید بهشتی  
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1360/01/01 
 
 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتى 
مدرس 
1362/07/01 
 
 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
تدريس انقلاب و تاريخ اسلام 
تدریس 
مدرسة آيت الله العظمي گلپايگانى 
مدرس 
1351/07/01 
1354/03/31 
نحو و ادبيات فارسي